piątek, 25 października 2013

Prosty, całkowicie programowy silnik 3D

Trójwymiarowe gry komputerowe już niemal od dwóch dekad rządzą się tymi samymi prawami. Spróbujemy zbudować minimalistyczny silnik 3D i zbadać podstawy jego działania. Omawiane przykłady można znaleźć w repozytorium github.com/kwahoo2/basic3d-py-eng Stamtąd polecam pobierać kod źródłowy - interpreter może mieć problemy z kodem bezpośrednio skopiowanym z listingów osadzonych w niniejszym dokumencie. Uwaga: wzory matematyczne wymagają przeglądarki wspierającej MathML (np. Firefox).


 

Wprowadzenie

Tekst ten ma być tak prosty jak tylko to możliwe. Zarówno od strony programistycznej jak i matematycznej. W założeniu powinien być on zrozumiały dla bystrego dwunastolatka. Przynajmniej mam taką nadzieję.

W odróżnieniu od większości podobnych przewodników, skupimy się na podstawach, poczynając od pojedynczych pikseli i trójkątów. Stworzymy całkowicie programowy silnik, bez pomocy OpenGL czy innych podobnych bibliotek. Ostatecznie będzie on wyświetlał ruchomy model łomu pobrany z pliku zewnętrznego z dodatkiem cieniowania płaskiego.


Nie będziemy się skupiać na operacjach na macierzach, tam gdzie nie jest to konieczne, jak również nie będziemy zajmować się bardziej wymyślnymi rozwiązaniami w grafice 3D jak współrzędne jednorodne. Ludzie zajmujący się już tematyką grafiki 3D nie znajdą tutaj zapewne niczego ciekawego.

Całość powstanie w języku skryptowym Python. Wybór wydaje się mało sensowny dla silnika 3D, z uwagi na bardzo niską wydajność, ale przecież nie chodzi nam o wydajność a o prostotę i walory edukacyjne. Będziemy też unikać bardziej zaawansowanych elementów programowania jak klasy czy obiekty. Całość ma być zrozumiała nawet dla ludzi bez doświadczenia programistycznego, a kod ma się zamknąć w około 300 liniach i ma działać zarówno pod Linuksem jak i Windowsem.

Oprócz Pythona (użyłem wersji 2.7) wykorzystamy też bibliotekę PyGame, która pomoże nam wyłącznie w rysowaniu okna i wypełnianiu go pikseli. Python jest już zwykle domyślnie zainstalowany w większości dystrycucji, a PyGame można znaleźć w pakiecie python-pygame.

Po otwarciu konsoli i wpisaniu wywołaniu w niej Pythona, możemy zacząć eksperymentować widząć na bieżąco wyniki naszych prac:
$ python
Python 2.7.4 (default, Jul 5 2013, 08:21:57) [GCC 4.7.3] on linux2 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 
Wychodzimy z interpretera wciskając Ctrl-D. Możemy też zapisywać kod w plikach tekstowych i wywoływać je w następujący sposób:
$ python naszprogram.py

Na początek uruchomimy prosty program wyświetlający puste okno - umożliwi on sprawdzenie czy PyGame jest prawidłowo zainstalowane. Utwórzmy plik z rozszerzeniem *.py mający następującą treść (Kod progamu do pobrania):
import pygame

def main():

  xw = 800
  yw = 600
  screen = pygame.display.set_mode((xw, yw))
  
  running = True
  
  while running:
    for event in pygame.event.get(): #przerwanie petli
      if event.type == pygame.QUIT:
        running = False

main()

Warto zauważyć, że Python nie wykorzystuje nawiasów do zamykanie pętli (for, while), ani do instrukcji warunkowych (if). Jest za to wrażliwy na wcięcia. Proponuję używać czterech spacji jako wcięcia. Wiele edytorów tekstu ma też opcję umożliwiającą automatyczą konwersję tabulatorów na spacje. Poniżej ustawienia w edytorze gedit. Porada: wcięcia można powiększać zaznaczając cały blok tekstu i wciskając Tab i pomniejszać wciskając Ctrl-Tab.


Najważniejszą częścią powyższego programu jest pętla while running:, która będzie tak długo jak długo zmienna running będzie miała wartość True (prawda). To wewnątrz niej będziemy wpisywać nasz kod. Dalej jest widoczna druga pętla monitorująca zdarzenia pochodzące od okna:
  while running:
    for event in pygame.event.get(): #przerwanie petli
      if event.type == pygame.QUIT:
        running = False

Gdy wciśniemy “krzyżyk” by zamknąć okno, to zmiennej running zostanie przypisana wartość False, czyli fałsz. Wtedy główna pętla (while running:) zostanie przerwana, bo running nie będzie już prawdą, i program zakończony.

Omówmy sobie też najważniejsze linie programu:

import pygame stąd Python wie, że ma uwzględniać moduł PyGame,
def main(): główna funkcja w programie, którą wywołujemy na końcu przez main(),
screen = pygame.display.set_mode((xw, yw)) korzystając z PyGame tworzymy okno o szerokości xw (tutaj 800 pikseli) i wysokości yw (600 pikseli).

 

Rzutowanie perspektywiczne

W grach stosowane jest rzutowanie perspektywiczne, odpowiadające rzeczywistości, gdzie dalsze obiekty wydają się mniejsze. W innych zastosowaniach, np. oprogramowanie CAD, można spotkać też rzutowanie równoległe, którym nie będziemy się tutaj zajmować.

Wyobraźmy sobie, że nie patrzymy na ekran komputera a na obiekt znajdujący się za oknem. Szyba tego okna jest odpowiednikiem naszego ekranu, którego nazywać też będziemy płaszczyzną rzutowania. Za oknem znajduje się kartonowe pudło. Bierzemy flamaster do ręki i zaczynamy zaznaczać na szybie punkty tak aby się pokrywały z wierzchołkami (narożnikami) pudła. Potem łączymy liniami narysowane punkty i ostatecznie zamalowujemy obszary zamknięte przez te linie. Właśnie utworzyliśmy na szybie rzut perspektywiczny naszego obiektu 3D (pudła).


Rysunek powyżej przedstawia taką sytuację. Widzimy tam nasz sześcian, obserwatora (czarny okrąg) i płaszyznę rzutowania (nasze okno) pod postacią niebieskiego prostokątu. Do tego wprowadzimy układ współrządnych z X kierowanym w prawo, Y w górę i Z w kierunku obserwatora.

Po prawej stronie widzimy tę samą sytuację rozbitą na widoki: z boku (YZ) u z góry (XZ). Plaszczyzna rzutowania jest teraz widoczna jako niebieska linia, a w miejscu jej przecięcia z kreskowymi liniami, od obiektu do obserwatora, powstają rzutowane punkty. Tutaj ciekawostka, we wspominanym wcześniej rzutowaniu równoległym, linie kreskowe byłyby oczywiście równoległe.


Będziemy musieli, znając współrzędne x, y, z, wyliczyć współrzędne (nazwijmy je xp i yp) położenie projekcji punktu na ekranie. Przyjrzyjmy się rysunkowi powyżej odpowiadającemu idokowi z góry na nasz “świat”. Chcemy wyliczyć współrzędną poziomą projekcji xp1 mając współrzędne punktu w przestrzeni x1 i z1. Przyglądając się dokładniej możemy zobaczyć dwa trójkąty prostokątne. Jeden o przyprostokątnych zk i xp1, drugi o przyprostokątnych zp + zk - z1 oraz x1. Wyjaśniając: zp to odległość od środka układu współrzędnych do płaszczyzny rzutowania, zk to odległość od tej płaszczyzny do obserwatora. Potrzebną wielkość xp1 można wyliczyć z proporcji dwóch trójkątów:

xp1=x1 zk zp+zk-z1
Analogicznie będzie dla wpółrzędnej y projekcji:
yp1=y1 zk zp+zk-z1
Zapiszemy to w naszym kodzie jako:
xp = zk * x /(zp + zk - z) #wyliczenie projekcji dla x-ów
yp = zk * y /(zp + zk - z) #wyliczenie projekcji dla y-ów

Trzeba ominąć jeszcze jedną pułapkę. Współrzędne okna (nazwane powyżej xs, ys) mają początek w lewym górnym narożniku i nie są spójne z wprowadzonym wcześniej układem. Trzeba dokonać konwersji, przy okazji mnożąc wartości przez jakąś skalę. Skala będzie mówić ilu pikselom ekranowym odpowiada jednostka w przestrzeni 3D.
xps1= xw 2 +xp1skala
yps1= yw 2 -yp1skala
W kodzie:
xps = int((xw / 2) + (xp * skala)) #wysrodkowanie, skalowanie oraz konwersja do liczby całkowitej
yps = int((yw / 2) - (yp * skala)) #wysrodkowanie, skalowanie i odwrócenie y oraz konwersja do liczby całkowitej

Warto zwrócić uwagę na konwersję z liczby zmiennoprzecinkowej do całkowitej za pomocą int(). Położenie piksela musi być określone liczbami całkowitymi.

 

Wyświetlanie wierzchołków

Utwórzmy program wyświetlający projekcję wierzchołków sześcianu jak na powyższym zrzucie ekranu. Poniżej znajduje się pełny listing kodu. Kod do pobrania.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import pygame, math, sys

def main():
  
  xw = 800
  yw = 600
  screen = pygame.display.set_mode((xw, yw))
  fizxw = 2.0 #"fizyczna" (w jednostach przestrzeni 3D) szerokość okna widzenia
  fov = math.radians(75) #określenie szerokości pola widzenia
  zp = 6.0 #odległość od środka układu współrzędnych do "ekranu"
  zk = fizxw / (2 * math.tan(fov / 2)) #odległość od "ekranu" do obserwatora
  skala = int(xw / fizxw) #skala n pikseli na 1 jednostkę przestrzeni

  background_colour = (255,255,255)
  screen.fill(background_colour)

  p0 = (1.0, -3.0, 1.0) #punkt pierwszy - krotka, w odróżnieniu od listy niezmienna, 1.0, bo liczba zmiennoprzecinkowa
  p1 = (1.0, -1.0, 1.0)
  p2 = (-1.0, -3.0, 1.0)
  p3 = (-1.0, -1.0, 1.0)
  p4 = (1.0, -3.0, -1.0)
  p5 = (1.0, -1.0, -1.0)
  p6 = (-1.0, -3.0, -1.0)
  p7 = (-1.0, -1.0, -1.0)

  chmura = (p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7) #zebranie wszystkich krotek do jednej nadrzędnej

  running = True #start głównej pętli programu
  while running:
    screen.fill(background_colour) #czyszczenie klatki

    for i in range(0, len(chmura)): #pętla 8-elementowa, 0-7, bo ostatnia jest pomijana, len - dlugosc
      print i
      punkt = chmura[i] #wybranie kolejnej krotki z nadrzędnej
      print punkt
      x = punkt[0] #wybrana pierwsza współrzedna
      y = punkt[1]
      z = punkt[2]
      xp = zk * x /(zp + zk - z) #wyliczenie projekcji dla x-ów
      yp = zk * y /(zp + zk - z) #wyliczenie projekcji dla y-ów
      xps = int((xw / 2) + (xp * skala)) #wyśrodkowanie, skalowanie oraz konwersja do liczby całkowitej
      yps = int((yw / 2) - (yp * skala)) #wyśrodkowanie, skalowanie i odwrocenie y oraz konwersja do liczby całkowitej
      print "x"+str(xps) #wypisanie wartści w konsoli
      print "y"+str(yps)
      screen.set_at((xps, yps), (0, 0, 0)) #narysowanie punktu w zadanym miejscu
      pygame.draw.circle(screen, (0, 0, 0), (xps, yps), 10, 1) #obrysowanie punktów okręgami dla lepszej widoczności

    pygame.display.flip()
    for event in pygame.event.get(): #przerwanie pętli
      if event.type == pygame.QUIT:
        running = False

main()

Omówmy jego działanie krok po kroku. Najpierw wypełniony został cały ekran kolorem białym:
background_colour = (255,255,255)
screen.fill(background_colour) 

Trzy następujące się liczby to składowe (liczby całkowite 0 - 255): kolor czerwony, zielony i niebieski.

Należało wprowadzić współrzędne (x, y, z) dla każdego z wierzchołków:

 p0 = (1.0, -3.0, 1.0)

Są one reprezentowane za pomocą trzech liczb zmiennoprzecinkowych, Python liczbę “z przecinkiem” automatycznie traktuje jako zmiennoprzecinkową, zebranych do krotki. Krotka to struktura danych pozwalająca zbierać kilka zmiennych różnych typów (np. liczba całkowita, ciąg znaków), ale w odróżnieniu od listy nie może być modyfikowana po utworzeniu. Krotki w Pythonie zbudowane są z użyciem nawiasów okrągłych (), listy z użyciem nawiasów kwadratowych [].

 Dalej zbieramy wszystkie wierzchołki od p0 do p7 w jedną wspólną krotkę nazwaną chmura:

chmura = ((1.0, -3.0, 1.0), (1.0, -1.0, 1.0), (-1.0, -3.0, 1.0), (-1.0, -1.0, 1.0), (1.0, -3.0, -1.0), (1.0, -1.0, -1.0), (-1.0, -3.0, -1.0), (-1.0, -1.0, -1.0))

Wewnątrz głównej pętli programu tworzymy podrzędną, której każde przejście będzie odpowiadało za narysowaniu punktu piksela powstałego w wyniku projekcji każdego kolejnego wierzchołka:

for i in range(0, len(chmura)):
  punkt = chmura[i]
  x = punkt[0]
  y = punkt[1]
  z = punkt[2]

len zwraca długość zmiennej, w tym przypadku, dla naszej krotki będzie to 8. Pętla zostanie wykonana dla i równego 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. zobaczmy przypadek, gdy i równa się 3. Z krotki chmura zostanie wybrany czwarty element (bo są numerowane od 0, nie od 1), czyli czwarty wierzchołek, i zmienna punkt będzie wtedy równa (-1.0, -1.0, 1.0). Następnie kolejnym współrzędnym x, y, z, zostanie przypisamy pierwszy [0], drugi [1] i trzeci [2] element krotki punkt, czyli x = -1.0, y = 0.0, z = 1.0.

Dalej mamy wyliczenie projekcji, które zostało omówione wyżej. Przy okazji wypisuję wartości niektórych zmiennych do konsoli używając print. To nie jest konieczne, ale potrafi być przydatne, gdy program nie działa prawidłowo i szuka się błędu. Ostatecznie wstawiam czarny piksel w zadanym miejscu:

screen.set_at((xps, yps), (0, 0, 0))

Oraz, już po wyjściu z pętli for, dokonuję wyświetlenia tego co narysowałem:

pygame.display.flip()

Przy okazji pojawił się kod rysujący okręgi - tak wysokopoziomowe funkcje nie będą nam ostatecznie potrzebne. Tutaj został tylko wykorzystany by położenie wierzchołków było lepiej widoczne.
Dodatkowo, na początku programu wprowadziłem odległość (zk) obserwator - płaszczyzna rzutowania zależną od kąta widzenia (fov):

fov = math.radians(75)
zk = fizxw / (2 * math.tan(fov / 2))

Pierwsza linia to konwersja ze stopni na, używane przez Pythona, radiany. Drugą można wyprowdzić z wykorzystaniem odrobiny trygonometrii:

0,5fizxw zk =tan( fov 2 )

0,5fizxw=zktan( fov 2 )
zk= 0,5fizxw tan( fov 2 ) = fizxw 2tan( fov 2 )

Model drutowy, trójkąty


Kod programu do pobrania.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import pygame, math, sys

def main():
  
  xw = 800
  yw = 600
  screen = pygame.display.set_mode((xw, yw))
  fizxw = 2.0 #"fizyczna" (w jednostach przestrzeni 3D) szerokość okna widzenia
  fov = math.radians(75) #określenie szerokości pola widzenia
  zp = 6.0 #odległość od środka układu współrzędnych do "ekranu"
  zk = fizxw / (2 * math.tan(fov / 2)) #odległość od "ekranu" do obserwatora
  skala = int(xw / fizxw) #skala n pikseli na 1 jednostkę przestrzeni

  background_colour = (255,255,255)
  screen.fill(background_colour)

  p0 = (1.0, -3.0, 1.0) #punkt pierwszy - krotka, w odróżnieniu od listy niezmienna, 1.0, bo liczba zmiennoprzecinkowa
  p1 = (1.0, -1.0, 1.0)
  p2 = (-1.0, -3.0, 1.0)
  p3 = (-1.0, -1.0, 1.0)
  p4 = (1.0, -3.0, -1.0)
  p5 = (1.0, -1.0, -1.0)
  p6 = (-1.0, -3.0, -1.0)
  p7 = (-1.0, -1.0, -1.0)

  chmura = (p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7) #zebranie wszystkich krotek do jednej nadrzędnej

  troj0 = (0, 1, 3) #indeks wierzchołków wybranych z krotki "chmura, dal pierwszego trójkąta, + indeks kolor
  troj1 = (0, 3, 2)
  troj2 = (2, 3, 7)
  troj3 = (2, 7, 6)
  troj4 = (4, 1, 0)
  troj5 = (1, 4, 5)
  troj6 = (1, 7, 3)
  troj7 = (1, 5, 7)
  troj8 = (4, 0, 2)
  troj9 = (4, 2, 6)
  troj10 = (5, 4, 6) 
  troj11 = (5, 6, 7) #na szesciobok potrzeba 12 trójkątów

  zbiortroj = (troj0, troj1, troj2, troj3, troj4, troj5, troj5, troj7, troj8, troj9, troj10, troj11)
#alternatywnie zbiortroj = ((0, 1, 3), (0, 2, 3), itd)

  running = True #start głównej pętli programu
  while running:
    screen.fill(background_colour) #czyszczenie klatki

    for tr in range(0, len(zbiortroj)): #pętla 12-elemetowa, 0-11, bo ostania jest pomijana, len - długość
      trojkat = zbiortroj[tr]
      xps = [0, 0, 0] #tymczasowa lista punktów [] to listy, () to krotki 
      yps = [0, 0, 0]
      for i in range (0, 3):
        numerpunktu = trojkat[i] #pobranie indeksu punktu, "zbiortroj" ma wskazywac kolejne punkty z "chmura"
        punkt = chmura[numerpunktu] #wybranie kolejnej krotki z krotki "chmura"
        x = punkt[0] #wybrana pierwsza współrzedna
        y = punkt[1]
        z = punkt[2]
        xp = zk * x /(zp + zk - z) #wyliczenie projekcji dla x-ów
        yp = zk * y /(zp + zk - z) #wyliczenie projekcji dla y-ów
        xps[i] = int((xw / 2) + (xp * skala)) #wysrodkowanie, skalowanie oraz konwersja do liczby całkowitej
        yps[i] = int((yw / 2) - (yp * skala)) #wysrodkowanie, skalowanie i odwrócenie y oraz konwersja do liczby całkowitej
        screen.set_at((xps[i], yps[i]), (0, 0, 0)) #narysowanie punktu w zadanym miejscu
        pygame.draw.circle(screen, (0, 0, 0), (xps[i], yps[i]), 10, 1) #obrysowanie punktów okręgami dla lepszej widoczności
    
      pygame.draw.line(screen, (0, 0, 0), (xps[0], yps[0]), (xps[1], yps[1]), 1)#rysuj linię łączącą punkty
      pygame.draw.line(screen, (0, 0, 0), (xps[1], yps[1]), (xps[2], yps[2]), 1)#rysuj linię łączącą punkty
      pygame.draw.line(screen, (0, 0, 0), (xps[2], yps[2]), (xps[0], yps[0]), 1)#rysuj linię łączącą punkty

    pygame.display.flip()
    for event in pygame.event.get(): #przerwanie pętli
      if event.type == pygame.QUIT:
        running = False

main()

Kolejnym etapem jest podział naszego sześcianu na wielokąty. Będą to najprostsze możliwe wielokąty, czyli trójkąty, co ułatwi nam pracy na póżniejszym etapie, gdy będziemy budować rasteryzer. Każda ściana sześcianu zostanie podzielona na dwa trójkąty.


Trójkąt zdefiniowany jest za pomocą trzech wierzchołków, ale zamiast ich współrzednych zostały zapisane pozycje w wcześniej zdefiniowanym zbiorze wierzchołków chmura:
troj0 = (0, 1, 3)

Według powyższego kodu, pierwszy trójkąt wykorzystuje wierzchołki o numerach 0, 1 i 3, czyli (1.0, -3.0, 1.0), (1.0, -1.0, 1.0) i (-1.0, -1.0, 1.0). Zrobiłem to w ten sposób, dlatego, że te same wierzchołki są wykorzystywane w wielu trójkątach. Mamy 12 trójkątów, każdy po 3 wierzchołki, co daje aż 36 wierzchołków. Większość się pokrywa, dzięki czemu potrzebujemy tylko 8, nie 36.

Dla każdego trójkąta wykonywana jest następująca pętla:

for i in range (0, 3):
numerpunktu = trojkat[i]
punkt = chmura[numerpunktu]
x = punkt[0]
y = punkt[1]
z = punkt[2]

Wewnątrz tej pętli, dla każdego z wierzchołków trójkąta, odczytywane są współrzędne x, y i z. Dodatkową różnicą w stosunku do poprzedniego kodu jest wprowadzenie trójelementowych list, które będą zapisywać położenie projekcji wszystkich trzech wierzchołków:

xps = [0, 0, 0]
yps = [0, 0, 0]
xps[i] = int((xw / 2) + (xp * skala))
yps[i] = int((yw / 2) - (yp * skala))

Listy te są odczytywane już po wyjściu z wyżej opisywanej pętli i wykorzystywane do rysowania krawędzi łączących wierzchołki trójkąta (0 z 1, 1 z 2, 2 z 0):

pygame.draw.line(screen, (0, 0, 0), (xps[0], yps[0]), (xps[1], yps[1]), 1)
pygame.draw.line(screen, (0, 0, 0), (xps[1], yps[1]), (xps[2], yps[2]), 1)
pygame.draw.line(screen, (0, 0, 0), (xps[2], yps[2]), (xps[0], yps[0]), 1)

Poszliśmy tu nieco na skróty wykorzystując wbudowaną funkcję PyGame. Silniki gier nie działały zwykle w ten sposób, a implementowały własne rasteryzery linii, które składały linie z pojedynczych pikseli. Przykładem może tu być algorytm Brasenhama.

Rasteryzer trójkąta 

Rasteryzacja pojedynczego trójkąta 


Kod programu do pobrania.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import pygame, math, sys

def main():

  xw = 800
  yw = 600
  screen = pygame.display.set_mode((xw, yw))
  background_colour = (255,255,255)
  screen.fill(background_colour)

  running = True
  
  while running:
    xps0 = 600 #od lewej do prawej
    yps0 = 100 #z góry na dół
    zf0 = -10.0 #głębość Z w float

    xps1 = 200 #współrzedne wierzchołków trojkąta od najmwyzsze (najmniejsze y) do najniższego
    yps1 = 300
    zf1 = -7.0
#    xps1 = 600
#    yps1 = 300

    xps2 = 500
    yps2 = 500
    zf2 = -4.0

    dx10 = xps1 - xps0
    dx21 = xps2 - xps1
    dx20 = xps2 - xps0
    dy10 = yps1 - yps0
    dy21 = yps2 - yps1
    dy20 = yps2 - yps0
    dzf10 = zf1 - zf0
    dzf21 = zf2 - zf1
    dzf20 = zf2 - zf0

    dwyp10 = math.sqrt(float(math.pow(dx10,2)+math.pow((dy10),2))) #początkowa odległosć między punktami na XY dla 10
    dwyp21 = math.sqrt(float(math.pow(dx21,2)+math.pow((dy21),2)))
    dwyp20 = math.sqrt(float(math.pow(dx20,2)+math.pow((dy20),2)))

    zprop10 = dzf10 / dwyp10 #proporcja przesunięcia XY dla 10 do przesunięcia Z do użycia na krawędziach trójkąta
    zprop21 = dzf21 / dwyp21
    zprop20 = dzf20 / dwyp20

#rasterizer buduje trójkąty z linii poziomych    
    if ((float(dx10) / float(dy10)) < (float(dx20) / float(dy20))):#przypadek gdy 1 jest po lewej 0-2
      for y in range(yps0, yps2): 
        if y < yps1: #gdy jest się między 0 a 1 
          x0 = xps0 + (y-yps0) * dx10 / dy10
          x1 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
          dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps1 - x0,2)+math.pow((yps1 - y),2))) #x0 i y podąza między punktami 1 i 0
          z0 = zf1 - dwyp * zprop10 #z każdym krokiem mniejsza odległośc, to coraz mniej odejmowane od punktu końcowego zf1
          dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x1,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x1 i y podąza między 2 i 0
          z1 = zf2 - dwyp * zprop20

        else: #gdy jest się między 1 a 2
          x0 = xps1 + (y-yps1) * dx21 / dy21
          x1 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
          dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x0,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x0 i y podąza między 2 i 1
          z0 = zf2 - dwyp * zprop21
          dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x1,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x1 i y podąza między 2 i 0
          z1 = zf2 - dwyp * zprop20

        for x in range(x0, x1):
          if x >=0 and x < xw and y >=0 and y < yw: #ograniczenie tylko do obszaru ekranu
            #screen.set_at((x, y), (0, 0, 0))
            z = z1 - ((z1 - z0) / float(x1 - x0)) * float(x1 - x) 


            screen.set_at((x, y), (int(abs(z * 20)), 255 - int(abs(z * 20)), 0)) #test kolorem zaleznym od z
    else:
      for y in range(yps0, yps2): 
        if y < yps1: #gdy jest się między 0 a 1 
          x1 = xps0 + (y-yps0) * dx10 / dy10 #zamiana początku z koncem w tym przypadku
          x0 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
          dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps1 - x1,2)+math.pow((yps1 - y),2))) #x1 i y podąza między punktami 1 i 0
          z1 = zf1 - dwyp * zprop10 #z każdym krokiem mniejsza odległośc, to coraz mniej odejmowane od punktu końcowego zf1
          dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x0,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x0 i y podąza między 2 i 0
          z0 = zf2 - dwyp * zprop20

        else: #gdy jest się między 1 a 2
          x1 = xps1 + (y-yps1) * dx21 / dy21
          x0 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
          dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x1,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x1 i y podąza między 2 i 1
          z1 = zf2 - dwyp * zprop21
          dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x0,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x0 i y podąza między 2 i 0
          z0 = zf2 - dwyp * zprop20
        for x in range(x0, x1):
          if x >=0 and x < xw and y >=0 and y < yw: #ograniczenie tylko do obszaru ekranu
            #screen.set_at((x, y), (0, 0, 0))
            z = z1 - ((z1 - z0) / float(x1 - x0)) * float(x1 - x) 

            screen.set_at((x, y), (int(abs(z * 20)), 255 - int(abs(z * 20)), 0)) #test kolorem zaleznym od z      


    for event in pygame.event.get(): #przerwanie pętli
      if event.type == pygame.QUIT:
        running = False

    pygame.display.flip()

main()


Mając projekcje wierzchołków trójkąta musimy wypełnić jego obszar pikselami. Proces ten nazywa się rasteryzacją i polega na przedstawieniu figury płaskiej za pomocą skończonej licznby elementów (pikseli). Napiszmy prosty program do rasteryzacji pojedynczego trójkąta.
Będziemy składać trójkąty z poziomych odcinków rysowanych w kolejności od góry do dołu ekranu. Każdy z tych odcinków zbudowany jest z pikseli wstawianych od lewej (punkt x0) do prawej (punkt x1).

Zakładamy, że wierzchołki “0”, “1” i “2” są numerowane od góry. Trójkąt należy podzielić na dwa mniejsze za pomocą poziomej linii (kreskowa na rysunku) przechodzącej przez wierzchołek “1”.

Górny trójkąt:
Wyliczamy x0 znajdujące się na linii 0-1 oraz x1 znajdujące się na linii 0-2:

x0 = xps0 + (y-yps0) * dx10 / dy10
x1 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20

y jest znane i w pierwszym kroku równe yps0, czyli współrzędnej wierzchołka “0”. Z każdym przejściem y zostaje zwiększone o 1, co odpowiada kolejnemu (położonemu niżej) odcinkowi.

Podobny proces będzie zachodził dla dolnego trójkąta:
Wyliczamy x0 znajdujące się na linii 1-2 oraz x1 znajdujące się na linii 0-2:

x0 = xps1 + (y-yps1) * dx21 / dy21
x1 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20

Ostatnią częścią jest narysowanie pikseli z których zbudowany jest poziomy odcinek (druga linia sprawdza też czy punkt znajduje się w obszarze ekranu):


for x in range(x0, x1):
  if x >=0 and x < xw and y >=0 and y < yw:
    screen.set_at((x, y), (0, 0, 0))

Pozostaje jeszcze jeden problem, a mianowicie współrzędna z. Nie przejmowaliśmy się nią przy modelu drutowym, ale teraz, gdy wypełniane są całe powierzchnie musimy sprawdzać ich głębokość. Ostatecznie będziemy wyświetlać tylko te piksele, które odpowiadają punktom znajdującym się najbliżej obserwatora.

Załóżmy, że chcemy wyliczyć współrzędną z0 punktu znajdującego się na odcinku między wierzchołkami “0” i “1”. Mamy współrzędne wierzchołka “0”, czyli (xps0, yps0 i zf0), współrzedne wierzchołka 1 (xps1, yps1 i zf1), odległości wzdłuż osi x i y między tymi wierzchołkami (dx10 i dy20) oraz dwie współrzędne naszego punktu (x0 i y). Za znalezienie z0 odpowiada:

dzf10 = zf1 - zf0
dwyp10 = math.sqrt(float(math.pow(dx10,2)+math.pow((dy10),2)))
zprop10 = dzf10 / dwyp10
dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps1 - x0,2)+math.pow((yps1 - y),2)))
z0 = zf1 - dwyp * zprop10


Co jest zapisem równania:
z0=zf1- ( xps1-x0 ) 2 + ( yps1-y ) 2 zf1-zf0 dx1 0 2 +dy2 0 2
Lub inaczej:
z0=zf1- ( xps1-x0 ) 2 + ( yps1-y ) 2 dx1 0 2 +dy2 0 2 ( zf1-zf0 )
gdzie:
dx1 0 2 +dy2 0 2 to odległość między wierzchołkami “0” i “1” na płaszczyźnie XY
( xps1-x0 ) 2 + ( yps1-y ) 2 odległość od wierzchołka “1” punktu, którego współrzędnej z0 szukamy
Wyliczając w ten sam sposób z1, możemy poznać współrzędną z dla każdego punktu poziomego odcinka, dla którego znamy x i y:

z = z1 - ((z1 - z0) / float(x1 - x0)) * float(x1 - x)

Nasz przykładowy program zmienia kolor piksela w zależoności od współrzędnej z punktu, któremu ten piksel odpowiada:

screen.set_at((x, y), (int(abs(z * 20)), 255 - int(abs(z * 20)), 0))

Ten prosty test powala stwierdzić czy rasteryzer działa prawidłowo. Na zrzucie ekranu widoczne jest płynne przejście pomiędzy kolorami, co oznacza, że z zmienia się płynnie.

Omówiliśmy przypadek, gdy wierzchołek “1” znajduje się po lewej stronie odcinka 0-2, ale kod będzie musiał też uwzględnić odmienną sytuację. Za sprawdzenie z którą sytuacją mamy do czynienie odpowiada kod:

if ((float(dx10) / float(dy10)) < (float(dx20) / float(dy20)))

Konwersja (float()) typów z liczb całkowitych na zmiennoprzecinkowe została wykonana w celu zwiększenia precyzji dzielenia.

Projekcja i rasteryzacja bryły


Kod programu do pobrania.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import pygame, math, sys

def main():
  
  xw = 800
  yw = 600
  screen = pygame.display.set_mode((xw, yw))
  lipx = xw * yw #całkowita liczba pikseli
  fizxw = 2.0 #"fizyczna" (w jednostach przestrzeni 3D) szerokość okna widzenia
  fov = math.radians(75) #określenie szerokosci pola widzenia
  zp = 7.0 #odległość od środka układu współrzednych do "ekranu"
  zk = fizxw / (2 * math.tan(fov / 2)) #odległość od "ekranu" do obserwatora
  skala = int(xw / fizxw) #skala n pikseli na 1 jednostkę przestrzeni

  bufram = [] #z-bufor

  for i in range(0, lipx):
    bufram.append(-100000.0) #tworzenie nowej czystej listy dla koloru głębi z (float)

  background_colour = (255,255,255)
  screen.fill(background_colour)
  
  p0 = (1.0, -3.0, 1.0) #punkt pierwszy - krotka, w odróżnieniu od listy niezmienna, 1.0, bo liczba zmiennoprzecinkowa
  p1 = (1.0, -1.0, 1.0)
  p2 = (-1.0, -3.0, 1.0)
  p3 = (-1.0, -1.0, 1.0)
  p4 = (1.0, -3.0, -1.0)
  p5 = (1.0, -1.0, -1.0)
  p6 = (-1.0, -3.0, -1.0)
  p7 = (-1.0, -1.0, -1.0)

  chmura = (p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7) #zebranie wszystkich krotek do jednej nadrzędnej

  zbiorkolor = ((0, 0, 255), (0, 255, 0), (255, 0, 0), (0, 255, 255), (255, 255, 0), (255, 0, 255)) 
  
  troj0 = (0, 1, 3, 0) #indeks wierzchołków wybranych z krotki "chmura, dal pierwszego trójkąta, + indeks kolor
  troj1 = (0, 3, 2, 0)
  troj2 = (2, 3, 7, 1)
  troj3 = (2, 7, 6, 1)
  troj4 = (4, 1, 0, 2)
  troj5 = (1, 4, 5, 2)
  troj6 = (1, 7, 3, 3)
  troj7 = (1, 5, 7, 3)
  troj8 = (4, 0, 2, 4)
  troj9 = (4, 2, 6, 4)
  troj10 = (5, 4, 6, 5) 
  troj11 = (5, 6, 7, 5) #na szesciobok potrzeba 12 trójkątów

  zbiortroj = (troj0, troj1, troj2, troj3, troj4, troj5, troj6, troj7, troj8, troj9, troj10, troj11)

  running = True #start główeje pętli programu
  
  krok = 0

  while running:
    screen.fill(background_colour) #czyszczenie klatki
    for i in range(0, lipx):
      bufram[i] = -100000.0 # wypełnianie Z bufora bardzo małymi wartościami Z (daleko od obserwatora)


    for tr in range(0, len(zbiortroj)): #pętla 12-elementowa, 0-11, bo ostania jest pomijana, len - długość
      trojkat = zbiortroj[tr]
      #print trojkat
      xps = [0, 0, 0] #tymczasowa lista punktów [] to listy, () to krotki 
      yps = [0, 0, 0]
      zf = [0.0, 0.0, 0.0]
      for i in range (0, 3):
        numerpunktu = trojkat[i] #pobranie indeksu punktu, "zbiortroj" ma wkazywac kolejne punkty z "chmura"
        punkt = chmura[numerpunktu] #wybranie kolejnej krotki z krotki "chmura"
        x = punkt[0] #wybrany pierwsza współrzedna
        y = punkt[1]
        z = punkt[2]
        x, y, z = transformacja(x, y, z, krok) #wywołanie funcji transformacji

        xp = zk * x /(zp + zk - z) #wyliczenie projekcji dla x-ów
        yp = zk * y /(zp + zk - z) #wyliczenie projekcji dla y-ów
        #skala = 100 #skala 100 pikseli na 1 jednostkę przestrzeni
        xps[i] = int((xw / 2) + (xp * skala)) #wysrodkowanie, skalowanie oraz konwersja do liczby całkowitej
        yps[i] = int((yw / 2) - (yp * skala)) #wysrodkowanie, skalowanie i odwrócenie y oraz konwersja do liczby całkowitej
        zf[i] = z  
      kolortrojk = zbiorkolor[trojkat[3]] #czwarty zrgument trojkata to kolor
      #print [xps[0], yps[0], zf[0]], [xps[1], yps[1], zf[1]], [xps[2], yps[2], zf[2]], kolortrojk
      bufram = rysujtrojk([xps[0], yps[0], zf[0]], [xps[1], yps[1], zf[1]], [xps[2], yps[2], zf[2]], kolortrojk , xw, yw, screen, bufram, zp) #wywołanie rasterizera trójkąta ze zwrotem z-bufora
    pygame.display.flip()
    krok = krok + 1
    for event in pygame.event.get(): #przerwanie pętli
      if event.type == pygame.QUIT:
        running = False

def rysujtrojk(wierz0, wierz1, wierz2, kolortrojk, xw, yw, screen, bufram, zp): #rasterizer trójkątów

  while 1: #prosty algorytm sortowania 3 elementów
    if wierz0[1] > wierz1[1]:
      wierztemp = wierz0
      wierz0 = wierz1
      wierz1 = wierztemp  

    if wierz1[1] > wierz2[1]:
      wierztemp = wierz1
      wierz1 = wierz2
      wierz2 = wierztemp 

    if wierz0[1] <= wierz1[1] and wierz1[1] <= wierz2[1]: #przerwanie gdy uporządkowane rosnąco wg 2 elementu
      break 

  #print wierz0, wierz1, wierz2

  xps0 = wierz0[0] #od lewej do prawej
  yps0 = wierz0[1] #z góry na dół
  zf0 = wierz0[2] #głębość Z w float
  xps1 = wierz1[0] #współrzedne wierzchołków trojkąta od najmwyzsze (najmniejsze y) do najniższego
  yps1 = wierz1[1]
  zf1 = wierz1[2]
  xps2 = wierz2[0]
  yps2 = wierz2[1]
  zf2 = wierz2[2]

  dx10 = xps1 - xps0
  dx21 = xps2 - xps1
  dx20 = xps2 - xps0
  dy10 = yps1 - yps0
  dy21 = yps2 - yps1
  dy20 = yps2 - yps0
  dzf10 = zf1 - zf0
  dzf21 = zf2 - zf1
  dzf20 = zf2 - zf0

  if dx10 != 0 or dy10 != 0:
    dwyp10 = math.sqrt(float(math.pow(dx10,2)+math.pow((dy10),2))) #początkowa odległosć między punktami na XY dla 10
    zprop10 = dzf10 / dwyp10 #proporcja przesunięcia XY dla 10 do przesunięcia Z do użycia na krawędziach trójkąta
  else:
    zprop10 = 0
  
  if dx21 != 0 or dy21 != 0:
    dwyp21 = math.sqrt(float(math.pow(dx21,2)+math.pow((dy21),2)))
    zprop21 = dzf21 / dwyp21
  else:
    zprop21 = 0

  if dx20 != 0 or dy20 != 0:
    dwyp20 = math.sqrt(float(math.pow(dx20,2)+math.pow((dy20),2)))
    zprop20 = dzf20 / dwyp20
  else:
    zprop20 = 0

#rasterizer buduje trójkąty z linii poziomych   

  lewy = False #pomocnicza zmienna, jeśli true, to 1 jest po lewej 0-2
  if dy10 != 0 and dy21 != 0 and dy20 != 0: #tylko gdy y są różne, bez dzielenia przez 0 
    if ((float(dx10) / float(dy10)) < (float(dx20) / float(dy20))):#przypadek gdy 1 jest po lewej 0-2, konwersja int do float dla wyzszej dokładności porównania
      lewy = True
    else:
      lewy = False 
  elif dy10 == 0 and dy21 != 0 and dy20 != 0: #gdy poziomo miedzy 0-1
    if dx10 < 0:
      lewy = True
    else:
      lewy = False
  elif dy10 != 0 and dy21 == 0 and dy20 != 0: #gdy poziomo miedzy 2-1
    if dx21 > 0:
      lewy = True
    else:
      lewy = False
  else: #zwykle gdy poziomo miedzy 2-0, to 1-0 i 2-1, linia prosta pozioma
    if dx20 > 0:
      lewy = True
    else:
      lewy = False

    

  if (lewy == True):#przypadek gdy 1 jest po lewej 0-2
    for y in range(yps0, yps2): 
      if y < yps1: #gdy jest się między 0 a 1 
        if dy10 != 0:
          x0 = xps0 + (y-yps0) * dx10 / dy10 #x0 zawsze po lewej w stosunku do x1
        else:
          x0 = xps1
        if dy20 != 0:
          x1 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
        else:
          x1 = xps0
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps1 - x0,2)+math.pow((yps1 - y),2))) #x0 i y podąza między punktami 1 i 0
        z0 = zf1 - dwyp * zprop10 #z każdym krokiem mniejsza odległośc, to coraz mniej odejmowane od punktu końcowego zf1
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x1,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x1 i y podąza między 2 i 0
        z1 = zf2 - dwyp * zprop20
        #print x0, y, z0

      else: #gdy jest się między 1 a 2
        if dy21 != 0:
          x0 = xps1 + (y-yps1) * dx21 / dy21
        else:
          x0 = xps1
        if dy20 != 0:
          x1 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
        else:
          x1 = xps2
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x0,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x0 i y podąza między 2 i 1
        z0 = zf2 - dwyp * zprop21
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x1,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x1 i y podąza między 2 i 0
        z1 = zf2 - dwyp * zprop20
        #print x0, y, z0
      for x in range(x0, x1):
        if x >=0 and x < xw and y >=0 and y < yw: #ograniczenie tylko do obszaru ekranu
          #screen.set_at((x, y), (0, 0, 0))
          z = z1 - ((z1 - z0) / float(x1 - x0)) * float(x1 - x) 
          #print x, y, z
          pozpix = x + y * xw
          if (z > bufram[pozpix] and z < zp): #zapisuje piksel tylko gdy jest blizej obserwatora niz pozostałe
            screen.set_at((x, y), (kolortrojk))
            bufram[pozpix] = z
  else:
    for y in range(yps0, yps2): 
      if y < yps1: #gdy jest się między 0 a 1 
        if dy10 != 0:
          x1 = xps0 + (y-yps0) * dx10 / dy10 #zamiana początku z koncem w tym przypadku
        else:
          x1 = xps1
        if dy20 != 0:        
          x0 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
        else:
          x0 = xps0
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps1 - x1,2)+math.pow((yps1 - y),2))) #x1 i y podąza między punktami 1 i 0
        z1 = zf1 - dwyp * zprop10 #z każdym krokiem mniejsza odległośc, to coraz mniej odejmowane od punktu końcowego zf1
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x0,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x0 i y podąza między 2 i 0
        z0 = zf2 - dwyp * zprop20

      else: #gdy jest się między 1 a 2
        if dy21 != 0:
          x1 = xps1 + (y-yps1) * dx21 / dy21
        else:
          x1 = xps1
        if dy20 != 0:
          x0 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
        else:
          x0 = xps2
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x1,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x1 i y podąza między 2 i 1
        z1 = zf2 - dwyp * zprop21
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x0,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x0 i y podąza między 2 i 0
        z0 = zf2 - dwyp * zprop20
      for x in range(x0, x1):
        if x >=0 and x < xw and y >=0 and y < yw: #ograniczenie tylko do obszaru ekranu
          #screen.set_at((x, y), (0, 0, 0))
          z = z1 - ((z1 - z0) / float(x1 - x0)) * float(x1 - x) 
          pozpix = x + y * xw
          if (z > bufram[pozpix] and z < zp): #zapisuje piksel tylko gdy jest blizej obserwatora niz pozostałe
            screen.set_at((x, y), (kolortrojk))
            bufram[pozpix] = z

  #pygame.display.flip()
  return bufram


def transformacja(x, y, z, krok):
  wzrostx = 0.01 * krok
  wzrosty = 0.03 * krok
  wzrostz = -0.02 * krok
  #x = x * (1 + wzrostx) #skalowanie w x
  #y = y * (1 + wzrosty) #skalowanie w y
  #z = z * (1 + wzrostz) #skalowanie w z

  katXY = 0.05 * krok #w radianach, obracanie wokół osi Z
  x, y, z = obrotXY(x, y, z, katXY)

  katXZ = 0.05 * krok #w radianach, obracanie wokół osi Y
  x, y, z = obrotXZ(x, y, z, katXZ)

  katYZ = 0.05 * krok #w radianach, obracanie wokół osi X
  x, y, z = obrotYZ(x, y, z, katYZ)

  przesx = 0.05 * krok
  przesy = 0.025 * krok
  przesz = - 0.15 * krok
  #x = x + przesx #przesuwanie w kierunku x
  #y = y + przesy #przesuwanie w kierunku y
  z = z + przesz #przesuwanie w kierunku z

  return x, y, z

def obrotXY(x, y, z, katXY):
  xt = x * math.cos(katXY) - y * math.sin(katXY) #konieczny import biblioteki math! pomocniczne zmienne, by nie uzywac nadpisanyc x, y, z
  yt = x * math.sin(katXY) + y * math.cos(katXY)
  zt = z
  return xt, yt, zt

def obrotXZ(x, y, z, katXZ):
  xt = x * math.cos(katXZ) + z * math.sin(katXZ)
  yt = y
  zt = -x * math.sin(katXZ) + z * math.cos(katXZ)
  return xt, yt, zt

def obrotYZ(x, y, z, katYZ):
  xt = x
  yt = y * math.cos(katYZ) - z * math.sin(katYZ)
  zt = y * math.sin(katYZ) + z * math.cos(katYZ)
  return xt, yt, zt  

main()

Powyżej widoczny jest pełny kod programu wyświetlającego ruchomy (transformacje opiszę w dalszej części) sześcian z wypełnionymi, kolorowymi ścianami.

Rasteryzer trójkątów zamknięty jest w osobnej funkcji:

def rysujtrojk(wierz0, wierz1, wierz2, kolortrojk, xw, yw, screen, bufram, zp):

Jej argumentami wejściowymi są współrzędne wierzchołków danego trójkąta (wierz0, wierz1, wierz2), jego kolor(kolortrojk), wielkość okna (xw, yw), obszar rysowania (screen), lista współrzędnych z (bufram) i odległość płaszczyzny rzutowania od układu współrzędnych (zp).

Uwaga: wyliczenie wzpółrzędnych z odbyło się bez uwzględnienia perspektywy.

Funkcja modyfikuje obszar rysowania wstawiając kolejne piksele i dla każdego z nich zapisuje współrzędną z w liście bufram. Dzieje się to jednak tylko w przypadku, gdy nowo rzutowany punkt znajduje się bliżej obserwatora i wcześniej zapisany pod danym pikselem:
if (z > bufram[pozpix] and z < zp):
  screen.set_at((x, y), (kolortrojk))
  bufram[pozpix] = z

pozpix to pozycja piksela wyliczona według:

pozpix = x + y * xw

bufram jest wypełniany bardzo małymi wartościami (co odpowiada barzdo dużej odległości od obserwatora) na początku głównej pętli programu:

for i in range(0, lipx):0
  bufram.append(-100000.0)

Jego wartość jest też zwracana po wykonaniu funckji rasteryzacji każdego z trójkątów:

bufram = rysujtrojk([xps[0], yps[0], zf[0]], [xps[1], yps[1], zf[1]], [xps[2], yps[2], zf[2]], kolortrojk , xw, yw, screen, bufram, zp)

Lista bufram zawierająca współrzędne z dla wszystkich punktów, którym odpowiadają wyświetlane piksele, jest prostą implementacją bufora głębi (Z-bufora). By sprawdzić co się dzieje w wyniku jego braku, wystarczy usunąć warunek z > bufram[pozpix]. Wtedy widoczne i niewidoczne ściany bryły zaczną się wzajemnie nakładać i ruchomy sześcian zacznie różnokolorowo migotać.

Funkcja rasteryzatora zawiera jeszcze jeden ważny fragment, a mianowicie prosty algorytm sortowania:
  while 1: #prosty algorytm sortowania 3 elementów
    if wierz0[1] > wierz1[1]:
      wierztemp = wierz0
      wierz0 = wierz1
      wierz1 = wierztemp  

    if wierz1[1] > wierz2[1]:
      wierztemp = wierz1
      wierz1 = wierz2
      wierz2 = wierztemp 

    if wierz0[1] <= wierz1[1] and wierz1[1] <= wierz2[1]: #przerwanie gdy uporządkowane rosnąco wg 2 elementu
      break 

Porządkuje on 3 wierzchołki trójkąta według współrzędnej y - od najwyżej do najniżej położonego. Zrealizowane jest to przez porównanie sąsiadujących wartości i zamiany ich kolejności, jeśli wcześniejsza jest większa od póżniejszej. to konieczne, bo potrzebujemy trójkąta, gdzie wierzchołek “0” jest najwyżej a “2” najniżej położony.

Jako, że ściany bryły mają mieć różne kolory, została wprowadzona dodatkowo krotka będąca kilkuelementową paletą barw:

zbiorkolor = ((0, 0, 255), (0, 255, 0), (255, 0, 0), (0, 255, 255), (255, 255, 0), (255, 0, 255))

Teraz definicja każdego trójkąta jest czteroelementowa - 3 wierzchołki i numer koloru z palety:

troj0 = (0, 1, 3, 0)

Odczyt składowych z palety odbywa się przed wywołaniem rasteryzera:

kolortrojk = zbiorkolor[trojkat[3]]

Są one potem wykorzystywane w chwili wstawiania konkretnych pikseli:
screen.set_at((x, y), (kolortrojk))

 

Transformacje

Podstawowe transformacje jakie mogą zostać dokonane na bryle to:
 •     przesuwanie,
 •     skalowanie,
 •     obracanie.
Przykładowe transformacje można zobaczyć w funkcji:

def transformacja(x, y, z, krok):

krok jest jakąś zmienną, w naszym przypadku oznaczającą numer klatki animacji. Przesunięcie punktu wzdłuż osi X, żależne od tej zmiennej, będzie wyglądało np. tak:
przesx = 0.05 * krok
x = x + przesx

Podobnie dla Y i Z będzie to:
y = y + przesy
z = z + przesz

Widać, że chcąc przesunąć obiekt musimy dodawać określone wartości do aktuanych współrzędnych, tak by uzyskać nowe współrzędne.

Chcąc przeskalować bryłę w którymś z kierunków musimy za to mnożyć współrzędne przez współczynniki skali. W kodzie ma to następującą postać:

x = x * (1 + wzrostx)
y = y * (1 + wzrosty)
z = z * (1 + wzrostz)

Przykładowo jeśli wzrostx ma wartość 0,5, to bryła zostanie rozciągnięta o 50% względem rozmiarów początkowych. Powyższe równania są wynikiem zależności zapisanych w takich działaniach na macierzach:

[ x y z ]=[ ( 1+wzrostx ) 0 0 0 ( 1+wzrosty ) 0 0 0 ( 1+wzrostz ) ] × [ x y z ]

Przypadek ogólny wygląda następująco:

[ b 0 b 1 b 2 ]=[ c 00 c 01 c 02 c 10 c 11 c 12 c 20 c 21 c 22 ] × [ a 0 a 1 a 2 ]
[ b 0 b 1 b 2 ]=[ c 00 a 0 + c 01 a 1 + c 02 a 2 c 10 a 0 + c 11 a 1 + c 12 a 2 c 20 a 0 + c 21 a 1 + c 22 a 2 ]

Dla pierwszego równania, czyli x = x * (1 + wzrostx):

x=( 1+wzrostx )x+0y+0z

Najbardziej skomplikowanymi tranformacjami są obroty. W programie zostały one umieszone we wsłasnych funkcjach. Wynikowe współrzędne dostały nowe oznaczenia zmiennych (xt, yt, zt) by kolejne obliczenia nie korzystały przypadkowo ze zmienionych wspólrzędnych zamiast oryginalnych.

Wykorzystany został moduł Pythona math zaimportowany na początku programu:

import math

Obrót w płaszczyźnie XY, gdzie katXY to kąt obrotu:

[ xt yt zt ]=[ ( math.cos( katXY ) ) ( -math.sin( katXY ) ) 0 ( math.sin( katXY ) ) ( math.cos( katXY ) ) 0 0 0 1 ] × [ x y z ]

Co w kodzie programu ma postać:

def obrotXY(x, y, z, katXY):
  xt = x * math.cos(katXY) - y * math.sin(katXY)
  yt = x * math.sin(katXY) + y * math.cos(katXY)
  zt = z
  return xt, yt, zt

Obrót w płaszczyźnie XZ:
[ xt yt zt ]=[ ( math.cos( katXZ ) ) 0 ( math.sin( katXZ ) ) 0 1 0 ( -math.sin( katXZ ) ) 0 ( math.cos( katXZ ) ) ] × [ x y z ]
def obrotXZ(x, y, z, katXZ):
  xt = x * math.cos(katXZ) + z * math.sin(katXZ)
  yt = y
  zt = -x * math.sin(katXZ) + z * math.cos(katXZ)
  return xt, yt, zt

Obrót w płaszczyźnie YZ:
[ xt yt zt ]=[ 1 0 0 0 ( math.cos( katYZ ) ) ( -math.sin( katYZ ) ) 0 ( math.sin( katYZ ) ) ( math.cos( katYZ ) ) ] × [ x y z ]
def obrotYZ(x, y, z, katYZ):
  xt = x
  yt = y * math.cos(katYZ) - z * math.sin(katYZ)
  zt = y * math.sin(katYZ) + z * math.cos(katYZ)
  return xt, yt, zt 

Wczytywanie modeli

Kod programu do pobrania.
Model (łom) wczytywany przez program do pobrania.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import pygame, math, sys, random

def main():
  
  xw = 800
  yw = 600
  screen = pygame.display.set_mode((xw, yw))
  lipx = xw * yw #całkowita liczba pikseli
  fizxw = 2.0 #"fizyczna" (w jednostach przestrzeni 3D) szerokość okna widzenia
  fov = math.radians(75) #określenie szerokosci pola widzenia
  zp = 1000.0 #odległość od środka układu współrzednych do "ekranu"
  zk = fizxw / (2 * math.tan(fov / 2)) #odległość od "ekranu" do obserwatora
  skala = int(xw / fizxw) #skala n pikseli na 1 jednostkę przestrzeni

  bufram = [] #z-bufor

  for i in range(0, lipx):
    bufram.append(-100000.0) #tworzenie nowej czystej listy dla koloru głębi z (float)

  background_colour = (255,255,255)
  screen.fill(background_colour)
  
  zbiorkolor = ((0, 0, 255), (0, 255, 0), (255, 0, 0), (0, 255, 255), (255, 255, 0), (255, 0, 255)) 
  
  chmura, zbiortroj = importujdane() #pobranie sanych z pliku

  running = True #start główeje pętli programu
  
  krok = 0

  while running:
    screen.fill(background_colour) #czyszczenie klatki
    for i in range(0, lipx):
      bufram[i] = -100000.0 # wypełnianie Z bufora bardzo małymi wartościami Z (daleko od obserwatora)


    for tr in range(0, len(zbiortroj)): #pętla 12-elementowa, 0-11, bo ostania jest pomijana, len - długość
      trojkat = zbiortroj[tr]
      #print trojkat
      xps = [0, 0, 0] #tymczasowa lista punktów [] to listy, () to krotki 
      yps = [0, 0, 0]
      zf = [0.0, 0.0, 0.0]
      for i in range (0, 3):
        numerpunktu = trojkat[i] #pobranie indeksu punktu, "zbiortroj" ma wkazywac kolejne punkty z "chmura"
        punkt = chmura[numerpunktu] #wybranie kolejnej krotki z krotki "chmura"
        x = punkt[0] #wybrany pierwsza współrzedna
        y = punkt[1]
        z = punkt[2]
        x, y, z = transformacja(x, y, z, krok) #wywołanie funcji transformacji

        xp = zk * x /(zp + zk - z) #wyliczenie projekcji dla x-ów
        yp = zk * y /(zp + zk - z) #wyliczenie projekcji dla y-ów
        #skala = 100 #skala 100 pikseli na 1 jednostkę przestrzeni
        xps[i] = int((xw / 2) + (xp * skala)) #wysrodkowanie, skalowanie oraz konwersja do liczby całkowitej
        yps[i] = int((yw / 2) - (yp * skala)) #wysrodkowanie, skalowanie i odwrócenie y oraz konwersja do liczby całkowitej
        zf[i] = z  
      kolortrojk = zbiorkolor[trojkat[3]] #czwarty zrgument trojkata to kolor
      #print [xps[0], yps[0], zf[0]], [xps[1], yps[1], zf[1]], [xps[2], yps[2], zf[2]], kolortrojk
      bufram = rysujtrojk([xps[0], yps[0], zf[0]], [xps[1], yps[1], zf[1]], [xps[2], yps[2], zf[2]], kolortrojk , xw, yw, screen, bufram, zp) #wywołanie rasterizera trójkąta ze zwrotem z-bufora
    pygame.display.flip()
    krok = krok + 1
    for event in pygame.event.get(): #przerwanie pętli
      if event.type == pygame.QUIT:
        running = False

def rysujtrojk(wierz0, wierz1, wierz2, kolortrojk, xw, yw, screen, bufram, zp): #rasterizer trójkątów

  while 1: #prosty algorytm sortowania 3 elementów
    if wierz0[1] > wierz1[1]:
      wierztemp = wierz0
      wierz0 = wierz1
      wierz1 = wierztemp  

    if wierz1[1] > wierz2[1]:
      wierztemp = wierz1
      wierz1 = wierz2
      wierz2 = wierztemp 

    if wierz0[1] <= wierz1[1] and wierz1[1] <= wierz2[1]: #przerwanie gdy uporządkowane rosnąco wg 2 elementu
      break 

  #print wierz0, wierz1, wierz2

  xps0 = wierz0[0] #od lewej do prawej
  yps0 = wierz0[1] #z góry na dół
  zf0 = wierz0[2] #głębość Z w float
  xps1 = wierz1[0] #współrzedne wierzchołków trojkąta od najmwyzsze (najmniejsze y) do najniższego
  yps1 = wierz1[1]
  zf1 = wierz1[2]
  xps2 = wierz2[0]
  yps2 = wierz2[1]
  zf2 = wierz2[2]

  dx10 = xps1 - xps0
  dx21 = xps2 - xps1
  dx20 = xps2 - xps0
  dy10 = yps1 - yps0
  dy21 = yps2 - yps1
  dy20 = yps2 - yps0
  dzf10 = zf1 - zf0
  dzf21 = zf2 - zf1
  dzf20 = zf2 - zf0

  if dx10 != 0 or dy10 != 0:
    dwyp10 = math.sqrt(float(math.pow(dx10,2)+math.pow((dy10),2))) #początkowa odległosć między punktami na XY dla 10
    zprop10 = dzf10 / dwyp10 #proporcja przesunięcia XY dla 10 do przesunięcia Z do użycia na krawędziach trójkąta
  else:
    zprop10 = 0
  
  if dx21 != 0 or dy21 != 0:
    dwyp21 = math.sqrt(float(math.pow(dx21,2)+math.pow((dy21),2)))
    zprop21 = dzf21 / dwyp21
  else:
    zprop21 = 0

  if dx20 != 0 or dy20 != 0:
    dwyp20 = math.sqrt(float(math.pow(dx20,2)+math.pow((dy20),2)))
    zprop20 = dzf20 / dwyp20
  else:
    zprop20 = 0

#rasterizer buduje trójkąty z linii poziomych   

  lewy = False #pomocnicza zmienna, jeśli true, to 1 jest po lewej 0-2
  if dy10 != 0 and dy21 != 0 and dy20 != 0: #tylko gdy y są różne, bez dzielenia przez 0 
    if ((float(dx10) / float(dy10)) < (float(dx20) / float(dy20))):#przypadek gdy 1 jest po lewej 0-2, konwersja int do float dla wyzszej dokładności porównania
      lewy = True
    else:
      lewy = False 
  elif dy10 == 0 and dy21 != 0 and dy20 != 0: #gdy poziomo miedzy 0-1
    if dx10 < 0:
      lewy = True
    else:
      lewy = False
  elif dy10 != 0 and dy21 == 0 and dy20 != 0: #gdy poziomo miedzy 2-1
    if dx21 > 0:
      lewy = True
    else:
      lewy = False
  else: #zwykle gdy poziomo miedzy 2-0, to 1-0 i 2-1, linia prosta pozioma
    if dx20 > 0:
      lewy = True
    else:
      lewy = False

    

  if (lewy == True):#przypadek gdy 1 jest po lewej 0-2
    for y in range(yps0, yps2): 
      if y < yps1: #gdy jest się między 0 a 1 
        if dy10 != 0:
          x0 = xps0 + (y-yps0) * dx10 / dy10 #x0 zawsze po lewej w stosunku do x1
        else:
          x0 = xps1
        if dy20 != 0:
          x1 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
        else:
          x1 = xps0
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps1 - x0,2)+math.pow((yps1 - y),2))) #x0 i y podąza między punktami 1 i 0
        z0 = zf1 - dwyp * zprop10 #z każdym krokiem mniejsza odległośc, to coraz mniej odejmowane od punktu końcowego zf1
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x1,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x1 i y podąza między 2 i 0
        z1 = zf2 - dwyp * zprop20
        #print x0, y, z0

      else: #gdy jest się między 1 a 2
        if dy21 != 0:
          x0 = xps1 + (y-yps1) * dx21 / dy21
        else:
          x0 = xps1
        if dy20 != 0:
          x1 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
        else:
          x1 = xps2
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x0,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x0 i y podąza między 2 i 1
        z0 = zf2 - dwyp * zprop21
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x1,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x1 i y podąza między 2 i 0
        z1 = zf2 - dwyp * zprop20
        #print x0, y, z0
      for x in range(x0, x1):
        if x >=0 and x < xw and y >=0 and y < yw: #ograniczenie tylko do obszaru ekranu
          #screen.set_at((x, y), (0, 0, 0))
          z = z1 - ((z1 - z0) / float(x1 - x0)) * float(x1 - x) 
          #print x, y, z
          pozpix = x + y * xw
          if (z > bufram[pozpix] and z < zp): #zapisuje piksel tylko gdy jest blizej obserwatora niz pozostałe
            screen.set_at((x, y), (kolortrojk))
            bufram[pozpix] = z
  else:
    for y in range(yps0, yps2): 
      if y < yps1: #gdy jest się między 0 a 1 
        if dy10 != 0:
          x1 = xps0 + (y-yps0) * dx10 / dy10 #zamiana początku z koncem w tym przypadku
        else:
          x1 = xps1
        if dy20 != 0:        
          x0 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
        else:
          x0 = xps0
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps1 - x1,2)+math.pow((yps1 - y),2))) #x1 i y podąza między punktami 1 i 0
        z1 = zf1 - dwyp * zprop10 #z każdym krokiem mniejsza odległośc, to coraz mniej odejmowane od punktu końcowego zf1
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x0,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x0 i y podąza między 2 i 0
        z0 = zf2 - dwyp * zprop20

      else: #gdy jest się między 1 a 2
        if dy21 != 0:
          x1 = xps1 + (y-yps1) * dx21 / dy21
        else:
          x1 = xps1
        if dy20 != 0:
          x0 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
        else:
          x0 = xps2
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x1,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x1 i y podąza między 2 i 1
        z1 = zf2 - dwyp * zprop21
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x0,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x0 i y podąza między 2 i 0
        z0 = zf2 - dwyp * zprop20
      for x in range(x0, x1):
        if x >=0 and x < xw and y >=0 and y < yw: #ograniczenie tylko do obszaru ekranu
          #screen.set_at((x, y), (0, 0, 0))
          z = z1 - ((z1 - z0) / float(x1 - x0)) * float(x1 - x) 
          pozpix = x + y * xw
          if (z > bufram[pozpix] and z < zp): #zapisuje piksel tylko gdy jest blizej obserwatora niz pozostałe
            screen.set_at((x, y), (kolortrojk))
            bufram[pozpix] = z

  #pygame.display.flip()
  return bufram


def transformacja(x, y, z, krok):
  y = y - 200.0
  #wzrostx = 0.01 * krok
  #wzrosty = 0.03 * krok
  #wzrostz = -0.02 * krok
  #x = x * (1 + wzrostx) #skalowanie w x
  #y = y * (1 + wzrosty) #skalowanie w y
  #z = z * (1 + wzrostz) #skalowanie w z

  katXY = 0.05 * krok #w radianach, obracanie wokół osi Z
  #x, y, z = obrotXY(x, y, z, katXY)

  katXZ = 0.05 * krok #w radianach, obracanie wokół osi Y
  x, y, z = obrotXZ(x, y, z, katXZ)

  katYZ = 0.05 * krok #w radianach, obracanie wokół osi X
  x, y, z = obrotYZ(x, y, z, katYZ)

  #przesx = 0.05 * krok
  #przesy = 0.025 * krok
  #przesz = - 0.15 * krok
  #x = x + przesx #przesuwanie w kierunku x
  #y = y + przesy #przesuwanie w kierunku y
  #z = z + przesz #przesuwanie w kierunku z

  return x, y, z

def obrotXY(x, y, z, katXY):
  xt = x * math.cos(katXY) - y * math.sin(katXY) #konieczny import biblioteki math! pomocniczne zmienne, by nie uzywac nadpisanyc x, y, z
  yt = x * math.sin(katXY) + y * math.cos(katXY)
  zt = z
  return xt, yt, zt

def obrotXZ(x, y, z, katXZ):
  xt = x * math.cos(katXZ) + z * math.sin(katXZ)
  yt = y
  zt = -x * math.sin(katXZ) + z * math.cos(katXZ)
  return xt, yt, zt

def obrotYZ(x, y, z, katYZ):
  xt = x
  yt = y * math.cos(katYZ) - z * math.sin(katYZ)
  zt = y * math.sin(katYZ) + z * math.cos(katYZ)
  return xt, yt, zt 

def importujdane():
  #nazwa = "szescian.obj"
  nazwa = "crowbar.obj"
  #nazwa = "teapot.obj"
  plikmodelu = open(nazwa, "r").readlines()
  wierz = []
  trojk = []
  for linia in plikmodelu:
    lista_slow = linia.split()
    for slowo in lista_slow:
      if slowo == "v":
        x = float(lista_slow[1])
        y = float(lista_slow[2])
        z = float(lista_slow[3])
        wierz.append((x, y, z))
      if slowo == "f":
        t0 = int(lista_slow[1]) - 1
        t1 = int(lista_slow[2]) - 1
        t2 = int(lista_slow[3]) - 1
        ind = random.randint(0, 2) #losowe kolory z tablicy kolorów
        trojk.append((t0, t1, t2, ind))
  print wierz
  print trojk 
  return wierz, trojk 

main()

Prawdopodobnie najprostszym sposobem zapisu modelu 3D jest plik Wavefront OBJ. Plik opisujący szcześcian wygląda następująco:

v 0 10 10
v 0 10 0
v 0 0 10
v 0 0 0
v 10 0 10
v 10 10 0
v 10 10 10
v 10 0 0
f 1 2 3
f 2 4 3
f 5 6 7
f 5 8 6
f 4 8 5
f 3 4 5
f 7 6 2
f 7 2 1
f 4 2 6
f 8 4 6
f 7 1 3
f 7 3 5

Każda linijka zaczynająca się od v zawiera współrzędne x, y, z wierzchołka (v - vertex). Linijka zaczynająca się od f (f - face) wskazuje z których wierzchołków składa się trójkąt. W powyższym pliku widoczne jest 8 wierzchołków i 12 trójkątów.

Opis jest bardzo podobny do tego stosowanego przez nas na samym początku programu. Różnica dotyczy numeracji. Pliki OBJ zaczynają liczyć wierzchołki od 1, my od 0. Kod odpowiadający za import pliku to:
def importujdane():
  #nazwa = "szescian.obj"
  nazwa = "crowbar.obj"
  #nazwa = "teapot.obj"
  plikmodelu = open(nazwa, "r").readlines()
  wierz = []
  trojk = []
  for linia in plikmodelu:
    lista_slow = linia.split()
    for slowo in lista_slow:
      if slowo == "v":
        x = float(lista_slow[1])
        y = float(lista_slow[2])
        z = float(lista_slow[3])
        wierz.append((x, y, z))
      if slowo == "f":
        t0 = int(lista_slow[1]) - 1
        t1 = int(lista_slow[2]) - 1
        t2 = int(lista_slow[3]) - 1
        ind = random.randint(0, 2) #losowe kolory z tablicy kolorów
        trojk.append((t0, t1, t2, ind))
  print wierz
  print trojk
  return wierz, trojk 

Poszczególnym trójkątom zostały przypisane losowe kolory, ponieważ plik OBJ nie zawiera takiej informacji a bryła w jednym kolorze, bez jakiegokolwiek cieniowania sprawiałaby wrażenie płaskiej figury. Uwaga: bardziej zaawansowane pliki OBJ mogą dostarczać dodatkowych informacji jak wektory normalne czy współrzędne tekstur - w takim przypadku powyższy kod może nie działać prawidłowo.

 

Cieniowanie płaskie


Kod programu do pobrania.
Model (łom) wczytywany przez program do pobrania.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import pygame, math, sys, random

def main():
  
  xw = 800
  yw = 600
  screen = pygame.display.set_mode((xw, yw))
  lipx = xw * yw #całkowita liczba pikseli
  fizxw = 2.0 #"fizyczna" (w jednostach przestrzeni 3D) szerokość okna widzenia
  fov = math.radians(75) #określenie szerokosci pola widzenia
  zp = 1000.0 #odległość od środka układu współrzednych do "ekranu"
  zk = fizxw / (2 * math.tan(fov / 2)) #odległość od "ekranu" do obserwatora
  skala = int(xw / fizxw) #skala n pikseli na 1 jednostkę przestrzeni

  bufram = [] #z-bufor

  for i in range(0, lipx):
    bufram.append(-100000.0) #tworzenie nowej czystej listy dla koloru głębi z (float)

  background_colour = (255,255,255)
  screen.fill(background_colour)
  
  zbiorkolor = ((0, 0, 255), (0, 255, 0), (255, 0, 0), (0, 255, 255), (255, 255, 0), (255, 0, 255)) 
  
  chmura, zbiortroj = importujdane() #pobranie sanych z pliku
  
  wektorswiatla = (1.0, 0.0, -1.0) #wektor oświetlenia wykorzystywany przy cieniowaniu

  running = True #start główeje pętli programu
  
  krok = 0

  while running:
    screen.fill(background_colour) #czyszczenie klatki
    for i in range(0, lipx):
      bufram[i] = -100000.0 # wypełnianie Z bufora bardzo małymi wartościami Z (daleko od obserwatora)


    for tr in range(0, len(zbiortroj)): #pętla 12-elementowa, 0-11, bo ostania jest pomijana, len - długość
      trojkat = zbiortroj[tr]
      #print trojkat
      xps = [0, 0, 0] #tymczasowa lista punktów [] to listy, () to krotki 
      yps = [0, 0, 0]
      zf = [0.0, 0.0, 0.0]
      trojktrans = [0.0, 0.0, 0.0] #wierzchołki trójkata po transformacji
      for i in range (0, 3):
        numerpunktu = trojkat[i] #pobranie indeksu punktu, "zbiortroj" ma wkazywac kolejne punkty z "chmura"
        punkt = chmura[numerpunktu] #wybranie kolejnej krotki z krotki "chmura"
        x = punkt[0] #wybrany pierwsza współrzedna
        y = punkt[1]
        z = punkt[2]
        x, y, z = transformacja(x, y, z, krok) #wywołanie funcji transformacji
        trojktrans[i] = [x, y, z] #trojkat po transformacji, wprowszane na potrzeby wektora normalnego

        xp = zk * x /(zp + zk - z) #wyliczenie projekcji dla x-ów
        yp = zk * y /(zp + zk - z) #wyliczenie projekcji dla y-ów
        #skala = 100 #skala 100 pikseli na 1 jednostkę przestrzeni
        xps[i] = int((xw / 2) + (xp * skala)) #wysrodkowanie, skalowanie oraz konwersja do liczby całkowitej
        yps[i] = int((yw / 2) - (yp * skala)) #wysrodkowanie, skalowanie i odwrócenie y oraz konwersja do liczby całkowitej
        zf[i] = z  
      kolortrojk = zbiorkolor[trojkat[3]] #czwarty zrgument trojkata to kolor
      #print [xps[0], yps[0], zf[0]], [xps[1], yps[1], zf[1]], [xps[2], yps[2], zf[2]], kolortrojk
      normalny = wnormal(trojktrans[0], trojktrans[1], trojktrans[2]) #wyliczenie wektora normalnego, potrzebne do oswietlenia
      #print normalny
      coswektorow = coswekt(normalny, wektorswiatla)
      #print coswektorow
      kolormod = [0, 0, 0] #dodatkowa lista z kolorami po modyfikacjach
      kolormod[0] = int((1 - coswektorow) * kolortrojk[0] * 0.5)
      kolormod[1] = int((1 - coswektorow) * kolortrojk[1] * 0.5)
      kolormod[2] = int((1 - coswektorow) * kolortrojk[2] * 0.5)
      bufram = rysujtrojk([xps[0], yps[0], zf[0]], [xps[1], yps[1], zf[1]], [xps[2], yps[2], zf[2]], kolormod, xw, yw, screen, bufram, zp) #wywołanie rasterizera trójkąta ze zwrotem z-bufora
    pygame.display.flip()
    krok = krok + 1
    for event in pygame.event.get(): #przerwanie pętli
      if event.type == pygame.QUIT:
        running = False

def rysujtrojk(wierz0, wierz1, wierz2, kolortrojk, xw, yw, screen, bufram, zp): #rasterizer trójkątów

  while 1: #prosty algorytm sortowania 3 elementów
    if wierz0[1] > wierz1[1]:
      wierztemp = wierz0
      wierz0 = wierz1
      wierz1 = wierztemp  

    if wierz1[1] > wierz2[1]:
      wierztemp = wierz1
      wierz1 = wierz2
      wierz2 = wierztemp 

    if wierz0[1] <= wierz1[1] and wierz1[1] <= wierz2[1]: #przerwanie gdy uporządkowane rosnąco wg 2 elementu
      break 

  #print wierz0, wierz1, wierz2

  xps0 = wierz0[0] #od lewej do prawej
  yps0 = wierz0[1] #z góry na dół
  zf0 = wierz0[2] #głębość Z w float
  xps1 = wierz1[0] #współrzedne wierzchołków trojkąta od najmwyzsze (najmniejsze y) do najniższego
  yps1 = wierz1[1]
  zf1 = wierz1[2]
  xps2 = wierz2[0]
  yps2 = wierz2[1]
  zf2 = wierz2[2]

  dx10 = xps1 - xps0
  dx21 = xps2 - xps1
  dx20 = xps2 - xps0
  dy10 = yps1 - yps0
  dy21 = yps2 - yps1
  dy20 = yps2 - yps0
  dzf10 = zf1 - zf0
  dzf21 = zf2 - zf1
  dzf20 = zf2 - zf0

  if dx10 != 0 or dy10 != 0:
    dwyp10 = math.sqrt(float(math.pow(dx10,2)+math.pow((dy10),2))) #początkowa odległosć między punktami na XY dla 10
    zprop10 = dzf10 / dwyp10 #proporcja przesunięcia XY dla 10 do przesunięcia Z do użycia na krawędziach trójkąta
  else:
    zprop10 = 0
  
  if dx21 != 0 or dy21 != 0:
    dwyp21 = math.sqrt(float(math.pow(dx21,2)+math.pow((dy21),2)))
    zprop21 = dzf21 / dwyp21
  else:
    zprop21 = 0

  if dx20 != 0 or dy20 != 0:
    dwyp20 = math.sqrt(float(math.pow(dx20,2)+math.pow((dy20),2)))
    zprop20 = dzf20 / dwyp20
  else:
    zprop20 = 0

#rasterizer buduje trójkąty z linii poziomych   

  lewy = False #pomocnicza zmienna, jeśli true, to 1 jest po lewej 0-2
  if dy10 != 0 and dy21 != 0 and dy20 != 0: #tylko gdy y są różne, bez dzielenia przez 0 
    if ((float(dx10) / float(dy10)) < (float(dx20) / float(dy20))):#przypadek gdy 1 jest po lewej 0-2, konwersja int do float dla wyzszej dokładności porównania
      lewy = True
    else:
      lewy = False 
  elif dy10 == 0 and dy21 != 0 and dy20 != 0: #gdy poziomo miedzy 0-1
    if dx10 < 0:
      lewy = True
    else:
      lewy = False
  elif dy10 != 0 and dy21 == 0 and dy20 != 0: #gdy poziomo miedzy 2-1
    if dx21 > 0:
      lewy = True
    else:
      lewy = False
  else: #zwykle gdy poziomo miedzy 2-0, to 1-0 i 2-1, linia prosta pozioma
    if dx20 > 0:
      lewy = True
    else:
      lewy = False

    

  if (lewy == True):#przypadek gdy 1 jest po lewej 0-2
    for y in range(yps0, yps2): 
      if y < yps1: #gdy jest się między 0 a 1 
        if dy10 != 0:
          x0 = xps0 + (y-yps0) * dx10 / dy10 #x0 zawsze po lewej w stosunku do x1
        else:
          x0 = xps1
        if dy20 != 0:
          x1 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
        else:
          x1 = xps0
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps1 - x0,2)+math.pow((yps1 - y),2))) #x0 i y podąza między punktami 1 i 0
        z0 = zf1 - dwyp * zprop10 #z każdym krokiem mniejsza odległośc, to coraz mniej odejmowane od punktu końcowego zf1
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x1,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x1 i y podąza między 2 i 0
        z1 = zf2 - dwyp * zprop20
        #print x0, y, z0

      else: #gdy jest się między 1 a 2
        if dy21 != 0:
          x0 = xps1 + (y-yps1) * dx21 / dy21
        else:
          x0 = xps1
        if dy20 != 0:
          x1 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
        else:
          x1 = xps2
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x0,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x0 i y podąza między 2 i 1
        z0 = zf2 - dwyp * zprop21
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x1,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x1 i y podąza między 2 i 0
        z1 = zf2 - dwyp * zprop20
        #print x0, y, z0
      for x in range(x0, x1):
        if x >=0 and x < xw and y >=0 and y < yw: #ograniczenie tylko do obszaru ekranu
          #screen.set_at((x, y), (0, 0, 0))
          z = z1 - ((z1 - z0) / float(x1 - x0)) * float(x1 - x) 
          #print x, y, z
          pozpix = x + y * xw
          if (z > bufram[pozpix] and z < zp): #zapisuje piksel tylko gdy jest blizej obserwatora niz pozostałe
            screen.set_at((x, y), (kolortrojk))
            bufram[pozpix] = z
  else:
    for y in range(yps0, yps2): 
      if y < yps1: #gdy jest się między 0 a 1 
        if dy10 != 0:
          x1 = xps0 + (y-yps0) * dx10 / dy10 #zamiana początku z koncem w tym przypadku
        else:
          x1 = xps1
        if dy20 != 0:        
          x0 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
        else:
          x0 = xps0
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps1 - x1,2)+math.pow((yps1 - y),2))) #x1 i y podąza między punktami 1 i 0
        z1 = zf1 - dwyp * zprop10 #z każdym krokiem mniejsza odległośc, to coraz mniej odejmowane od punktu końcowego zf1
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x0,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x0 i y podąza między 2 i 0
        z0 = zf2 - dwyp * zprop20

      else: #gdy jest się między 1 a 2
        if dy21 != 0:
          x1 = xps1 + (y-yps1) * dx21 / dy21
        else:
          x1 = xps1
        if dy20 != 0:
          x0 = xps0 + (y-yps0) * dx20 / dy20
        else:
          x0 = xps2
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x1,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x1 i y podąza między 2 i 1
        z1 = zf2 - dwyp * zprop21
        dwyp = math.sqrt(float(math.pow(xps2 - x0,2)+math.pow((yps2 - y),2))) #x0 i y podąza między 2 i 0
        z0 = zf2 - dwyp * zprop20
      for x in range(x0, x1):
        if x >=0 and x < xw and y >=0 and y < yw: #ograniczenie tylko do obszaru ekranu
          #screen.set_at((x, y), (0, 0, 0))
          z = z1 - ((z1 - z0) / float(x1 - x0)) * float(x1 - x) 
          pozpix = x + y * xw
          if (z > bufram[pozpix] and z < zp): #zapisuje piksel tylko gdy jest blizej obserwatora niz pozostałe
            screen.set_at((x, y), (kolortrojk))
            bufram[pozpix] = z

  #pygame.display.flip()
  return bufram


def transformacja(x, y, z, krok):
  y = y - 200.0
  #wzrostx = 0.03 * krok
  #wzrosty = 0.03 * krok
  #wzrostz = -0.02 * krok
  #x = x * (1 + wzrostx) #skalowanie w x
  #y = y * (1 + wzrosty) #skalowanie w y
  #z = z * (1 + wzrostz) #skalowanie w z

  katXY = 0.05 * krok #w radianach, obracanie wokół osi Z
  #x, y, z = obrotXY(x, y, z, katXY)

  katXZ = 0.05 * krok #w radianach, obracanie wokół osi Y
  x, y, z = obrotXZ(x, y, z, katXZ)

  katYZ = 0.05 * krok #w radianach, obracanie wokół osi X
  #x, y, z = obrotYZ(x, y, z, katYZ)

  #przesx = 0.05 * krok
  #przesy = 0.025 * krok
  #przesz = - 1.0 * krok
  #x = x + przesx #przesuwanie w kierunku x
  #y = y + przesy #przesuwanie w kierunku y
  #z = z + przesz #przesuwanie w kierunku z

  return x, y, z

def obrotXY(x, y, z, katXY):
  xt = x * math.cos(katXY) - y * math.sin(katXY) #konieczny import biblioteki math! pomocniczne zmienne, by nie uzywac nadpisanyc x, y, z
  yt = x * math.sin(katXY) + y * math.cos(katXY)
  zt = z
  return xt, yt, zt

def obrotXZ(x, y, z, katXZ):
  xt = x * math.cos(katXZ) + z * math.sin(katXZ)
  yt = y
  zt = -x * math.sin(katXZ) + z * math.cos(katXZ)
  return xt, yt, zt

def obrotYZ(x, y, z, katYZ):
  xt = x
  yt = y * math.cos(katYZ) - z * math.sin(katYZ)
  zt = y * math.sin(katYZ) + z * math.cos(katYZ)
  return xt, yt, zt 

def wnormal(wierz0, wierz1, wierz2): #kalkulacja wektora normalnego dla trójkąta
  normalny = [0.0, 0.0, 0.0]
  U = [wierz1[0] - wierz0[0], wierz1[1] - wierz0[1], wierz1[2] - wierz0[2]] #metoda http://www.opengl.org/wiki/Calculating_a_Surface_Normal
  V = [wierz2[0] - wierz0[0], wierz2[1] - wierz0[1], wierz2[2] - wierz0[2]]
  normalny[0] = U[1] * V[2] - U[2] * V[1]
  normalny[1] = U[2] * V[0] - U[0] * V[2]
  normalny[2] = U[0] * V[1] - U[1] * V[0]
  return normalny

def coswekt(wekt0, wekt1): #obliczenie cosinusa miedzy wektorami http://www.mathsisfun.com/algebra/vectors-dot-product.html
  wektdlug0 = math.sqrt((math.pow(wekt0[0], 2) + math.pow(wekt0[1], 2) + math.pow(wekt0[2], 2))) #obliczenie długości wektora 
  wektdlug1 = math.sqrt((math.pow(wekt1[0], 2) + math.pow(wekt1[1], 2) + math.pow(wekt1[2], 2)))
  iloczynskal = (wekt0[0] * wekt1[0]) + (wekt0[1] * wekt1[1]) + (wekt0[2] * wekt1[2])
  coswektor = iloczynskal / (wektdlug0 * wektdlug1)
  return coswektor
 
def importujdane():
  #nazwa = "szescian.obj"
  nazwa = "crowbar.obj"
  #nazwa = "teapot.obj"
  plikmodelu = open(nazwa, "r").readlines()
  wierz = []
  trojk = []
  for linia in plikmodelu:
    lista_slow = linia.split()
    for slowo in lista_slow:
      if slowo == "v":
        x = float(lista_slow[1])
        y = float(lista_slow[2])
        z = float(lista_slow[3])
        wierz.append((x, y, z))
      if slowo == "f":
        t0 = int(lista_slow[1]) - 1
        t1 = int(lista_slow[2]) - 1
        t2 = int(lista_slow[3]) - 1
        ind = 2
        #ind = random.randint(0, 2) #losowe kolory z tablicy kolorów
        trojk.append((t0, t1, t2, ind))
  print wierz
  print trojk 
  return wierz, trojk 

main()

By mózg ludzki zinterpretował jednokolową bryłę jako trójwymiarową należy jej nadać cieniowanie, czyli zmianę jasności poszególnych ścian w zależności od ustawienia względem źródła światła. Wykorzystamy cieniowanie płaskie, czyli jasność danej ściany będzie jednakowa na całej jej powierzchni. Będzie ona zależeć wyłącznie od kąta padania światła na powierzchnię, nie będzie zależeć od odległości źródła światła.

Potrzebujemy dwóch rzeczy: wektora światła i wektora normalnego (prostopadłego do powierzchni) każdej ze ścian.
Każdy trójkąt ma dwa wektory normalne. Mają one ten sam kierunek, ale przeciwne zwroty. Potrzebujemy tylko jednego z nich, ważne żeby wybór był spójny dla wszystkich trójkątów modelu - np. wszystkie wektory, które są zorientowane na zewnątrz bryły. Cieniowanie uzależnimy od cosinusa kąta między wektorem normalnym a wektorem światła. W kodzie są za to odpowiedzialne te linijki:

kolormod[0] = int((1 - coswektorow) * kolortrojk[0] * 0.5)
kolormod[1] = int((1 - coswektorow) * kolortrojk[1] * 0.5)
kolormod[2] = int((1 - coswektorow) * kolortrojk[2] * 0.5)

kolortrojk to wstępnie zdefiniowany kolor dla danego trójkąta, kolormod to kolor z uwzględnieniem cieniowania. Gdy kąt między wektorem światła i wektorem normalnym będzie wynosił 0 radianów ( cos0=1 ) to kolormod wyniesie 0. Odpowiada to ścianie odwróconej tyłem do źródła światła. Gdy natomiast kąt wyniesie 3,14 radianów, czyli 180 stopni  ( cos π =-1 ) to kolormod będzie równy kolortrojk, czyli ściana jest skierowana prosto na źródło światła.

Wektor normalny można obliczyć znając współrzędne wierzchołków trójkąta. Metoda opisana jest na wiki biblioteki OpenGL i w kodzie ma postać funkcji:
def wnormal(wierz0, wierz1, wierz2): #kalkulacja wektora normalnego dla trójkąta
  normalny = [0.0, 0.0, 0.0]
  U = [wierz1[0] - wierz0[0], wierz1[1] - wierz0[1], wierz1[2] - wierz0[2]] #metoda http://www.opengl.org/wiki/Calculating_a_Surface_Normal
  V = [wierz2[0] - wierz0[0], wierz2[1] - wierz0[1], wierz2[2] - wierz0[2]]
  normalny[0] = U[1] * V[2] - U[2] * V[1]
  normalny[1] = U[2] * V[0] - U[0] * V[2]
  normalny[2] = U[0] * V[1] - U[1] * V[0]
  return normalny

Mając wektor normalny dla danego trójkąta i wcześniej zdefiniowany wektor światła wektorswiatla = (1.0, 0.0, -1.0) możemy wyliczyć cosinus kąta między wektorami. Jest to możliwe dzięki instnieniu dwóch metod obliczania iloczynu skalarnego wektorów.

Pierwsza to wykorzystanie długości wektorów i kąta między nimi:
a b =| a || b |cos α
| a |= ( a 0 ) 2 + ( a 1 ) 2 + ( a 2 ) 2
| b |= ( b 0 ) 2 + ( b 1 ) 2 + ( b 2 ) 2
Druga metoda to wykorzystanie współrzędnych wektorów [ a 0 , a 1 , a 2 ] i [ b 0 , b 1 , b 2 ] :
a b =[ a 0 , a 1 , a 2 ][ b 0 , b 1 , b 2 ]= a 0 b 0 + a 1 b 1 + a 2 b 2
Ostatecznie:
cos α = a 0 b 0 + a 1 b 1 + a 2 b 2 | a || b |
Co jest zawarte w funkcji:

def coswekt(wekt0, wekt1): #obliczenie cosinusa miedzy wektorami http://www.mathsisfun.com/algebra/vectors-dot-product.html
  wektdlug0 = math.sqrt((math.pow(wekt0[0], 2) + math.pow(wekt0[1], 2) + math.pow(wekt0[2], 2))) #obliczenie długości wektora 
  wektdlug1 = math.sqrt((math.pow(wekt1[0], 2) + math.pow(wekt1[1], 2) + math.pow(wekt1[2], 2)))
  iloczynskal = (wekt0[0] * wekt1[0]) + (wekt0[1] * wekt1[1]) + (wekt0[2] * wekt1[2])
  coswektor = iloczynskal / (wektdlug0 * wektdlug1)
  return coswektor